Gia công Sản xuất được thực hiện tại nhà xưởng của khách hàng. Máy móc thiết bị, công cụ nhà xưởng do khách hàng trang bị. chúng tôi cung cấp công nhân trang bị bảo hộ lao động theo quy định tới thực hiện công việc, trả lương và các chế độ khác cho công nhân của mình, giá thành được tính trên đơn vị sản phẩm hoặc khối lượng hàng hóa hoàn thành.

Công việc Gia công được thực hiện tại nhà xưởng của khách hàng cũng sẽ giúp cho khách hàng kiểm soát chất lượng, tiến độ tốt nhất và thường xuyên. Nhân sự vẫn chịu sự quản lý, điều hành của chúng tôi,  tuy nhiên khách hàng vẫn có thể kiểm sóat, giám sát sản phẩm ngay khi còn trên chuyển sản xuất.

Chuyên mục: Tin tức