Cung cấp dịch vụ chi lương cho nhân viên thông qua đơn vị Hoàng Kim Minh.

Đối tác khách hàng có sử dụng lao động thời vụ, ngắn hạn do yêu cầu phát sinh của công việc.

  Do là nhu cầu phát sinh sau nên chưa sắp xếp được nhân viên C&B làm thủ tục thanh toán lương và các phúc lợi khác với người lao động.    Về hình thức, nhân viên được tuyển dụng và đào tạo bởi khách hàng, tuy nhiên hợp đồng lao động của nhân viên được ký với Hoàng Kim Minh, hàng tháng khách hàng chỉ cần thanh toán 1 lần cho Hoàng Kim Minh, các thủ tục liên quan sẽ do Hoàng Kim Minh thực hiện với người lao động.

Thủ tục C&B do Hoàng Kim Minh thực hiện với người lao động