Sản phẩm của khách hàng có bị ảnh hưởng bởi chất lượng nguồn nhân lực. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ cung ứng nhân lực của Hoàng Kim Minh thì chúng tôi luôn coi sản phẩm của khách hàng đó là sản phẩm gián tiếp của mình, có trách nhiệm góp sức tạo ra sản phẩm tốt. Do vậy training nguồn nhân lực có chất lượng, quản lý nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ tốt cho khách hàng cũng là cách chúng tôi phát triển chính mình. Khách hàng sản xuất ra được sản phẩm tốt, tăng trưởng kinh doanh cũng là cơ hội gián tiếp tăng giá trị dịch vụ mà Hoàng Kim Minh cung ứng cho khách hàng, tăng trưởng cùng khách hàng.

Chuyên mục: Uncategorized